Algemene voorwaarden
Neem contact met mij op wanneer je behoefte hebt aan een toelichting.

Artikel 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen en diensten van Mariëlle van Bostelen training & advies. Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Mariëlle van Bostelen training & advies.

Artikel 2. Inschrijving en opdrachtbevestiging
De inschrijving of aanvraag voor de trainingen en diensten vindt plaats via het inschrijvingsformulier, via de website of per mail aan Mariëlle van Bostelen training & advies. Door inschrijving maakt de deelnemer/opdrachtgever kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. Inschrijvingen/aanvragen worden aanvaard nadat Mariëlle van Bostelen training & advies deze schriftelijk/digitaal heeft bevestigd.

Artikel 3. Annulering door de deelnemer
Annulering van een inschrijving of een opdracht dient per mail te geschieden. Bij annulering langer dan 7 dagen voor aanvang van de training of de dienst is de deelnemer/opdrachtgever geen bedrag verschuldigd. Binnen 7 dagen voor aanvang van de training of de dienst is de deelnemer/opdrachtgever 50% van het totale bedrag verschuldigd. Na aanvang van de training of de dienst of bij tussentijdse beëindiging heeft de deelnemer/opdrachtgever geen recht op terugbetaling. Restitutie van een gedeelte van het trainingsgeld vindt alleen plaats wanneer een tussentijdse beëindiging het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit.

Artikel 4. Annulering door Mariëlle van Bostelen training & advies
Mariëlle van Bostelen training & advies heeft het recht zonder opgave van redenen de training of de dienst te annuleren, in welk geval de deelnemer/opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Mariëlle van Bostelen training & advies betaalde bedrag. Mariëlle van Bostelen training & advies levert wat op de website bij de training of dienst op het moment van inschrijven/aanvragen staat vermeld. Om reden van kwalitatieve verbetering, behoudt Mariëlle van Bostelen training & advies zich het recht de programma’s tussentijds te wijzigen.

Artikel 5. Prijzen
De prijzen van een training of dienst zijn vermeld op de website van Mariëlle van Bostelen training & advies als offerte op te vragen. Genoemde prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en indien aangegeven in de offerte exclusief KM vergoeding en overige vergoedingen . Deze prijzen zijn bindend tenzij anders, in een offerte door beide partijen bevestigd. Mariëlle van Bostelen training & advies heeft het recht prijzen te allen tijde te wijzigen, echter na een bevestiging van een training of dienst zal de op dat moment geldende prijs blijven gelden. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Artikel 6. Betaling
Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur vermeld wordt. Indien niet tijdig wordt betaald is de deelnemer/opdrachtgever vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 3% per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daaraan verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de deelnemer/opdrachtgever. Mariëlle van Bostelen training & advies heeft het recht een training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de deelnemer/opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 7. Intellectueel eigendom
Mariëlle van Bostelen training & advies bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen en rapportages. Niets uit deze opgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Mariëlle van Bostelen training & advies. Modellen, technieken en instrumenten, waaronder software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de training/opdracht en in de offerte of het eindresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Mariëlle van Bostelen training & advies.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Mariëlle van Bostelen training & advies verplicht zich de trainingen en diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De eventuele aansprakelijkheid van Mariëlle van Bostelen training & advies is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door deelnemer/opdrachtgever aan Mariëlle van Bostelen training & advies verschuldigde bedrag, waarbij een reeks aan gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Mariëlle van Bostelen training & advies aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de gekregen informatie. Mariëlle van Bostelen training & advies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade voor bedrijfsstagnatie.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 10. Klachtenprocedure
Mariëlle van Bostelen training & advies doet een uiterste inspanning om de kwaliteit van haar trainingen en diensten te waarborgen. Mocht de deelnemer/opdrachtgever ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich per e-mail richten tot info@mariellevanbostelen.nl.